Κατασκευή

Κατασκευή

·         Υλοποίηση προγραμμάτων «Εξοικονομώ»

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» από το πρώτο στάδιο της μελέτης, έως και την κατασκευή.

·         Κατασκευή Φ/Β Σταθμών (Φ/Β στέγης, επί εδάφους)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή όλων των τύπων Φ/Β σταθμών (Φ/Β Στέγης και επί εδάφους)