Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Τι είναι η Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering);

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering)αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ. Το netmetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεώντου,ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικήςενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενηηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δενβρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.

Τι είναι η Αυτοπαραγωγή με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual net-metering);(net-metering);

Οφέλη Net Metering (Virtual net-metering);(net-metering);

 • Αποτελεί την καλύτερη λύση για επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να μειώσουν δραστικά το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν θα ασχοληθείτε ξανά με μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
 • Τα έξοδά για ηλεκτρισμό δεν επηρεάζονται από τις μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας. Μάλιστα η πιθανή αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο όφελος και εξοικονόμηση χρημάτων.
 • Ο καταναλωτής δεν εισπράττει χρήματα, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για καθυστερήσεις στις πληρωμές, αθέτηση συμβάσεων, μειώσεις τιμών.
   • Δίνεται κίνητρο να συνδυαστεί παράλληλα με εναλλακτικές και σύγχρονεςμορφές θέρμανσης-ψύξης-ζεστά νερά χρήσης(ΖΝΧ), όπως η αντλία θερμότητας, για τη θέρμανση του κτιρίου και το όφελος της εξοικονόμησης να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.
   • Τα φωτοβολταίκά μπορούν να μπουν στο κτήριο που είναι η κατανάλωση, είτε είναι ιδιόκτητο είτε νοικιασμένο.
   • Mειόνονται οι εκπομπές CO2, ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων.
   • Η χώρα μας απαλλάσεται από την ενεργειακή εξάρτηση των ορυκτών καυσίμων και τις διακυμάνσεις του κόστους. Το netmeteringεφαρμόζεται με επιτυχία και χωρίς αναθεωρήσεις, εδώ και πολλά χρόνια στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης αλλά και την Αμερική.
   • Η κατανάλωση γίνεται τοπολογικάκοντά στην παραγωγή μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
   • Οι αδειοδοτικές διαδικασίες είναι απλές και γρήγορες.
   • Το φωτοβολταϊκό μπορεί να εγκατασταθεί πάνω σε οποιαδήποτε νόμιμη κατασκευή (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, στέγη, στέγαστρο ) ή επί εδάφους.
   • Ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από 5 έως 7 έτη, ενώ η σύμβαση συμψηφισμού είναι 25ετής. Άρα η απόσβεση γίνεται στο 20 – 30% της διάρκειας του έργου και μετά η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό δε μας κοστίζει απολύτως τίποτα.
   • Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατασταθεί από εταιρία, τότε θεωρείται έξοδο και έτσι μειώνεται η φορολογία εισοδήματος, ενώ εκπίπτει και το ΦΠΑ.
   • Αυξάνεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ως χρεωστέα ενέργεια (για το “ανταγωνιστικό” σκέλος του τιμολογίου) λογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από το Μετρητή 2, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια.


Κατά την τριετή εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον τριετή αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Πώς γίνεται στην πράξη ο συμψηφισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα;

Παράδειγμα Τριετίας

Οικιακό Γ1

Οικιακό Νυχτερινό ΓN1

Επαγγελματικό Γ21