Η ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες αποτελεί το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας.
Οι παρεχόμενες από την ENERGYCON υπηρεσίες καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών μας (δυνητική ή υφιστάμενη) και προσφέρονται πάντα με γνώμονα την:slider-three

  • • Αρτιότητα,
  • • σφαιρικότητα
  • • ποιότητα,
  • • δημιουργούμενη προστιθέμενη αξία
  • • πλήρη κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών των επιχειρήσεων και
  • • διερεύνηση και κάλυψη δυνητικών και μελλοντικών αναγκών

Ειδικότερα, στις δραστηριότητες της ENERGYCON ενδεικτικά συγκαταλέγονται οι κάτωθι υπηρεσίες:images-1

1. Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
2. Υποβολή – παρακολούθηση – διαχείριση – ολοκλήρωση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων
3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
4. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
5. Δημιουργία και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO
6. Διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων
7. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
8. Ανάπτυξη / αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
9. Business Plan
10. Marketing Plans
11. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
12. Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
13. Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών και διεργασιών
14. Έρευνες αγοράς
15. Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών συμβουλών
16. Αξιοποίηση περιουσίας – wealth management
17. Ρυθμίσεις οφειλών – υπαγωγή στο πτωχευτικό δίκαιο
18. Συμβουλές για φορολογικά και νομικά θέματα.
19. Ασφαλιστικές καλύψεις.