Κατά την διάρκεια της υπερδεκαετούς δραστηριοποίησης της επιχείρησης στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της (υφιστάμενες και δυνητικές) η επιχείρηση προέβη σε ανάπτυξη και διατήρηση επιτυχημένων, λειτουργικών και αποτελεσματικών συνεργασιών και συνεργειών με μία πληθώρα επιχειρήσεων καθώς και καταξιωμένων επαγγελματιών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (σε διαχρονικό πεδίο) αναφέρονται οι συνεργασίες μας με:business-is-everywhere-taking-a-business-class-will-help-you-prepare

 •  Το ΙΔΕΚΕ (Ίδρυμα Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε προγράμματα εκπαίδευσης αγροτών και ελληνομάθειας μεταναστών
 •  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε προγράμματα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ σε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 •  Μία σειρά εγχώριων Τραπεζικών Ιδρυμάτων σε μία προσπάθεια να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων
 •  Εξειδικευμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με συμβουλές διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους
 •  Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε άδειες αλλά και σε τεχνικές συμβουλές
 •  Λογιστικά γραφεία και γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων για την παροχή λογιστικών συμβουλών καθώς και κατευθύνσεων στην οργάνωση των επιχειρήσεων.
 •  Δικηγορικά γραφεία προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των επιχειρήσεων για νομικές συμβουλές και συμβουλές σχετικές με συμβάσεις, συμβόλαια και ιδιωτικά συμφωνητικά.
 •  Εταιρίες πραγματοποίησης περιβαλλοντικών μετρήσεων και μετρήσεων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 •  Κατασκευαστικές εταιρίες σε μία προσπάθεια κάλυψη των κατασκευαστικών αναγκών των πελατών μας στα πλαίσια της ανακαίνισης και αναμόρφωσης των επιχειρήσεων τους
 •  Διαφημιστικές Εταιρίες για την κάλυψη των αναγκών marketing των πελατών μας
 •  Και με λοιπές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δύνανται να καλύψουν στιγμιαίες η και διαχρονικές απαιτήσεις των πελατών μας.inbound-marketing

Οι ανωτέρω αναφερόμενες συνέργειες και συνεργασίες είναι είτε παροδικές ή και διαχρονικές. Αποφασίζονται δε και εκτελούνται πάντα με γνώμονα τις διαπιστωθείσες ανάγκες των πελατών μας (υφιστάμενες ή και μελλοντικές). Διέπονται δε και ακολουθούνται πάντα από σύμφωνα εμεχύθιας και εμπιστευτικότητας με την επιχείρησης μας και τις επιχειρήσεις των πελατών μας εάν και εφόσον αυτό ζητηθεί.