Η επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο ENERGYCON (Green Energy Concept) ιδρύθηκε στις 19 Μαΐου του 2005 έχοντας ως κύριο σκοπό δραστηριοποίησης της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου σε:

  •  επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση και νεοϊδρυόμενες) τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε
  •  ιδιώτες οι οποίοι στα μελλοντικά τους σχέδια συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής.

Ο βασικός μας στόχος συνίσταται στην κατανόηση των πελατών μας και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους μέσα από την συνεχή υποστήριξη και συνεργασία μαζί τους. Για τον σκοπό αυτό τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ENERGYCON δεσμευόμαστε για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για την διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς.

Καθ όλη την διάρκεια της δραστηριοποίησης της η ENERGYCON παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο και καλύπτουν πλήρως το σύνολο των αναγκών της κάθε μορφής επιχείρησης, που θέλει να εγγυηθεί την επιτυχία της στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλουν, δίνοντας έμφαση στους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Εξεύρεσης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και της Υλοποίησης Επιδοτούμενων Επενδυτικών Σχεδίων.

Τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης προέρχεται από τους επαγγελματικούς χώρους της Διοίκησης, της Νομικής, της Πληροφορικής, της Λογιστικής, της Εκπαίδευσης, των Μηχανικών και της Συμβουλευτικής. Αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή του προσωπικού των στελεχών και των εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης αποτελούν:

  • οι σπουδές
  • η κατάρτιση
  • η μεγάλη προϋπηρεσία στο αντικείμενο δραστηριοποίησης τους
  • οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει στους κλάδους δραστηριοποίησης τους και
  • η κοινωνικότητα και η επικοινωνία που επιδεικνύουν σε σχέση με τους πελάτες τους

καθώς τα παραπάνω στοιχεία συμβάλουν στην επιτυχή δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε μια πληθώρα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Η ENERGYCON βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς και με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι σε θέση να παρέχει καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Διαθέτει δε σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 καθώς και Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004.

banner-1